Lederens 10 verktøy for lønnsomt nærvær

Lederens 10 verktøy for lønnsomt nærvær

De kloke hodene og flinke hendene er avgjørende for at virksomheten kommer først til framtiden

Vi har opplevd tilfredsheten og GO’følelsen hos lederne når medarbeiderne kommer opplagte og engasjerte på jobb hver dag. Vi gleder oss med bedriften når VI-følelse, ansvarlighet, tilbakemeldinger og jobbengasjement preger arbeidsmiljøet. Frisk Bedrift er en medlemsavtale hvor din bedrift får ta del i denne respeten. Kontakt oss i dag for å høre mer om medlemsavtalen og hva vi kan gjøre for din bedrift.

 Som medlemsbedrift får du tilgang til lederens 10 verktøy for lønnsomt nærvær:

1: Tilgang til bedriftsveileder 24/7

Mange ledere står i produksjonen på dagtid og administrerer virksomheten etter arbeidstid, mens ledelse og tilrettelegging blir en saldering når timene ikke strekker til. Med Frisk Bedrift får lederen verktøy til å utvikle helsefremmende arbeidsplasser, langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær; kort sagt en robust bedrift

 • Samtalepartner for å legge gode planer
 • Veileder i vanskelige saker
 • Prosjektleder i FoU-prosjekter
 • Din lederskygge som løfter prestasjonene

2: Treffsikker kartlegging og plan

Ingen medarbeidere er like, ei heller bedrifter. For å lykkes med å skape helsefremmende arbeidsplasser, langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær, krevet treffsikker kartlegging for å identifisere ressurser og hindre for beste praksis. Denne kartlegging er Friskgårdens «arvesølv» for å skape gode og varige løsninger, og de tilhørende fagrapportene leveres på individ-, gruppe- og bedriftsnivå. Mange blir overrasket over hvor mye ressurser som finnes i humankapitalen – kanskje en hemmelighet og uutnyttede ressurser i bedriften

 • Kvalitativ og kvantitativ kartlegging
 • Fagrapporter med ressursfokus
 • SWOT- analyse
 • GAP-analyse med treffsikker handlingsplan

3: Lederstøtte og system organisasjonsdrift

Ledere trenger også støtte og stimuli. Hva kan ingeniører og sykepleiere lære av hverandre og benytte ervervet kompetanse til å videreutvikle sin virksomhet. Hva kan de samarbeide om og hvordan skal denne kompetansen komme egne medarbeidere til nytte. Med Frisk Bedrift kan leder utvikle et praktisk og matnyttig ledernettverk for å skape helsefremmende arbeidsplasser, langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær à kort sagt en robust virksomhet

 • Tilgang læringsnettverk «Beste praksis»
 • Strategisk kommunikasjon
 • Medarbeiderskap for medvirkning og identitetsbygging
 • Gode systemer for organisasjonsdrift

4: Smarte verdikonsept

Omstilling og effektivisering er svært krevende øvelser, både for ledelsen og for medarbeiderne – ofte med konsekvensen at alle må utføre flere oppgaver på kortere tid. Friskgården vil bistå ledelsen med å utarbeide gode verdikonsept, der bedriften og medarbeiderne jobber smartere i stedet for å løpe raskere.

 • Verdikjeden som verktøy
 • Bedriftens kjernevirksomhet
 • Medarbeidernes verdiskaping og verdien av en arbeidsdag
 • Integrerte verdikjeder på lag med kunden

5: Praktisk medarbeiderskap

Arbeidslivet i kunnskapssamfunnet krever en annen lederrolle enn i så vel bonde- som industrisamfunnet. Lederen må skape en sammenheng medarbeiderne vil tilhøre, der medvirkning, fellesforstått ansvarlighet og indre motivasjon er viktige faktorer for å skape konkurransekraft. Din bedriftsveileder vil bistå ledelsen med å utvikle gode holdninger, lære et godt kunnskapsgrunnlag og trene praktiske ferdigheter for godt medarbeiderskap.

 • Årshjulet og partsamarbeidet er avgjørende
 • Ansvarskartet avklarer forventninger
 • Jobbkrav/-ressursmodellen er en aha-opplevelse
 • Høvdinger delegerer oppgaver, ansvar og myndighet

6: HAP-sertifisering

Helsefremmende arbeidsplasser (HAP) er skandinavisk nettverk i regi av NTNU og Friskgården som skal utvikle og kvalitetssikre arbeidsmiljø som konkurransefortrinn for trønderske bedrifter og virksomheter. Med Frisk Bedrift får bedriften tilgang til kunnskapen, prosessene og de smarte verktøyene for å utvikle arbeidsmiljøet, styrke omdømmet og vinne kampen om de kloke hodene og flinke hendene 

 • Helsefremmende arbeidsplasser er lønnsomt
 • Gode og enkle prosedyrer for kvalitetssikring av arbeidsmiljøet
 • Kampen om de flinke hendene og kloke hodene
 • Omdømmebygging og rekruttering av medarbeidere

7: Oppfølging av sykmeldte

Sykefraværet smerter for alle, både for den sykmeldte og for bedriften. De økonomiske konsekvensene er langt større enn man hittil har beregnet. Og når eldrebølgen slår inn for fullt i 2020, trenger må vi ta all restarbeidsevne i bruk for klare å produsere tilstrekkelig med velferd og for å finansiere verdens beste velferdsstat. Friskgården har utviklet, prøvd ut og dokumentert ny medisin for lønnsomt nærvær i 25 år. Nå kan du ta denne metoden til din bedrift

 • Belønning av de langtidsfriske er første steg mot suksess
 • Overvåkning av helseberedskapen i bedriften er neste
 • Nærvær er en kontrakt mellom arbeidsgiver og -taker
 • LMP Langtidsfrisk gir gode og varige løsninger for alle

8: Jobbengasjement

Forskning viser at jobbengasjement er en av faktorene som påvirker sykefraværet og lønnsomheten mest i en bedrift. Bedriftsveileder vil bistå ledelsen med å utvikle jobbengasjement som virksomhetens konkurransefortrinn, både for å redusere sykefraværet og styrking av lønnsomheten.

 • Indre motivasjon
 • Høye jobbkrav
 • Mye jobbressurser
 • Individuell skreddersøm

9: Kvartalsvise bedriftsforum

Friskgården tilbyr lederne i sine medlemsbedrifter å delta på kvartalsvise bedriftsforum, der formålet er å skape et ledernettverk som utveksler erfaringer og kunnskap, får tilgang på ny kunnskap og blir introdusert for Friskgårdens forsknings- og utviklingsprosjekter. Bedriftsforumet er også anledningen for statusrapport/ veiledning fra bedriftsveilederen.

 • Lederutvikling
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Verdiskaping
 • Medarbeiderutvikling

10: Kompetanse styrker bedriftens konkurransekraft og omdømme

Kompetanse skal styrke arbeidslivets konkurransekraft. Samarbeid med FoUinstitusjoner er et tydelig signal fra myndighetene. Friskgården har selv benyttet kompetanse som verktøy til omstilling og markedsposisjon. Nå vil Friskgården dele denne erfaringen og kompetansen slik at medlemsbedriftene styrker robustheten sin.

 • Bedriftene som testpanel i pågående prosjekter
 • Tilgang på ny kunnskap fra NTNU, HiOA og BI Handelshøyskolen
 • Egne FoU-prosjekt styrker omdømmet
 • Finansiering av tiltak for å styrke konkurransekraften


Mer i denne kategorien « Bedrift test Bedriftshelsetjeneste »