Lærings- og mestringsprogrammet Langtidsfrisk

Lærings- og mestringsprogrammet Langtidsfrisk

For den sykmeldteFor bedriftenFor velferdsstaten (NAV)

Friskgården har gjennom 20 års forskning og praksis fått et gjennombrudd i arbeidet med å fikse sykefraværet. Nå vil vi hjelpe deg og din bedrift med denne resepten!

Friskgårdens lærings- og mestringprogram «Fra sykmeldt til langtidsfrisk»:

 • Den sykmeldte deltar på ukentlige 3-timers samlinger i 12 uker
 • Leder deltar på et 10-timers lederkurs m individuell veiledning
 • Friskgården leder 3 dialogmøter i prosessen
 • Kvartalsvise temakvelder / bedriftsforum for oppfølging over tid

 Ta kontakt i dag for å melde deg på!

1: Metodisk kartlegging

En god beskrivelse av NÅ-situasjonen er avgjørende for å finne den riktige behandlingen / håndteringen av deltakers helseplager og arbeidssituasjon. Erfarne veiledere skaper tilliten og med godt utprøvde verktøy får du tryggheten om gode svar. Metoden er godkjent av Datatilsynet og vi har godkjente arkivsystemer som sikrer den personlige informasjonen

 • Dialogmøte med bedriftsveileder og leder
 • Kartleggingssamtale med din personllige veileder
 • Digital kartlegging
 • Fagrapport som beskriver både ressurser og hinder for å beholde/komme i arbeid

.

2: Treffsikker handlingsplan

Handlingsplanen tar utgangspunkt i dagens arbeidsevne og arbeidskravene i en ønsket situasjon. Her vil du og veilederen din sammen lage tiltak for å fylle gapet med treffsikre tiltak og målrettede treningsprogram for å styrke funksjon og arbeidsevne i tråd med definert målsetting.

 • Din CV og identifiserte ressurser i fagrapporten danner grunnlaget
 • Dine drømmer, mål, ambisjoner og motivasjon legger grunnlaget
 • Veileder lager en SWOT-analyse med tilhørende arbeidskrav
 • Handlingsplanen med treffsikre tiltak og treningsprogram

3: Rask avklaring av saker

Mange sykmeldte opplever å stå på «venteliste» i helsevesenet i en passiv pasientrolle, der de gradvis mister troen på seg selv, på systemet og på framtiden. Her er det avgjørende å få dem i en arbeidsrettet sammenheng, der de opplever tilhørighet, mestring og motivasjon for framtidig arbeidsdeltakelse – med eller uten medisinsk behandling. Dersom sykmeldte forblir utenfor arbeidslivet, utgjør dette en stor risiko for varig utenforskap.

 • Sørge for «arbeidsrettet fokus» før helsevesenet gjør dem til pasienter
 • Løpende inntak av sykmeldte/deltakere med risikohelse
 • Medisinsk avklaring og valg av riktig tiltak og oppfølging
 • Funksjonstrening i påvente av treffsikker kartlegging/utprøving/behandlign

4: Kompetent prosjektleder

Langtidsfraværet, som utgjør størstedelen av sykefraværet, har ofte komplekse årsaksforhold. Det krever bidrag fra flere aktører for å skape varige løsninger og det er her Flokeløserens spisskompetanse kommer til sin rett. Denne veilederen skal både lede den personlige læringsprosessen som deltakeren gjennomgår og han/hun skal lede det tverrfaglige samarbeidet på en måte som ivaretar den sykmeldte arbeidstakeren og arbeidsgiver på en best mulig måte.

 • Utvidet dialogmøte med signerte referat
 • Ansvarliggjøring av de respektive parter i samarbeidet
 • Integrert samarbeid er Friskgårdens varemerke
 • Veilederen kjenner helsetjenestens, arbeidslivets og NAVs spilleregler

5: Lederstøtte for varig løsning

Arbeidsleder er en viktig ressurs i sykefraværsoppfølgingen, både som dialogpartner, tilrettelegger og oppmuntrer. Dette er ikke uten videre en kompetanse som ledere innehar. Da er det trygt å ha en bedriftsveileder som støtter og pusher i dette viktige og avgjørende arbeidet for at den sykmeldte kan friskmeldes.

 • Dialogmøter
 • Handlingsplan for å beholde / komme tilbake til arbeid
 • Kursdager for ledere
 • Lederstøtte & jobbressurser for 

6: Samarbeid fastlege og NAV

Helsetilstand og diagnose er en privatsak, mens sykefravær og arbeidsevne ikke er det. Likevel opplever mange arbeidsgivere å bli spilt ut av fastlegen og NAV i sykefra-værsoppfølgingen. Friskgårdens veiledere kjenner spillereglene både i NAV, i helsetjenesten og arbeidslivet og er dermed i posisjon til å hente ut det beste av alle aktører, for å skape gode og varige løsninger for den sykmeldte og bedriften.

 • Medisinsk avklaring er avgjørende for gode prosesser
 • Hvordan Når kan arbeidsgiver forkaste sykmeldingen
 • Hvordan hente ut det beste av fastlegen
 • Hvordan kan arbeidsgiver hente ut det beste av NAV

7: Oppfølging over tid

Forskning viser at oppfølging over tid er avgjørende for å få til gode og varige løsninger. De fleste tiltak innen sykefraværsoppfølging er bygd opp med «kvikk-fix», separate og sekvensielle pasientforløp – uten at noen holder tak i læringsprosessen. Derfor tilbyr Friskgården alle sine deltakere kvartalsvise temakvelder og oppfølgings-samtaler for å sikre varig løsning.

 • Kvartalsvise temakvelder for oppfølging
 • E-læring og dokumentasjon av treningsarbeidet
 • Revisjon av treningsprogram og dokumentasjon av trening
 • Dialogmøter for å håndtere avvik