Pågående

Doktorgradsprosjekter

Adamska, Katarzyna, Handelshøyskolen BI, 2018: Ledere og medarbeidere - hva påvirker arbeidsprestasjoner?

Doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI: Stipendiat Katarzyna Adamska

«Ledere og medarbeidere – hva påvirker arbeidsprestasjoner?»

Bakgrunn og målsetting

Formålet med dette forskningsprosjektet er å studere ansattes holdninger til læring og synspunkter på endring. Fra tidligere forskning i skoleverket er vist at visse holdninger gjør at elevene responderer med bedre strategier etter å ha feilet og er mer villige til å engasjere seg i vanskeligere oppgaver som krever mye innsats. Andre studier har vist lignende effekter av disse holdninger hos ledere og deres ansatte. Hovedformålet med denne studien er å teste om disse holdningene er stabile. Fordelen med å delta er at vi skal kunne vurdere hvilke holdninger de ansatte har i dag på den deltakende arbeidsplassen.  Har de fleste ansatte optimale eller mindre optimale holdninger? Denne kunnskapen vil gjøre det mulig å teste om disse holdningene kan forandre seg. I dette prosjektet vil det forskes på ledere og ansatte i offentlig og private barnehager – totalt 300 medarbeidere.

Gjennomføring

Fase 1 Kartlegging 1

Alle medarbeidere og ledere gjennomfører digital egenkartlegging som måleinstrument

Fase 2 Intervensjon

90 minutter workshop for alle ledere med presentasjoner; videoer, øvelsesark, refleksjon.

Fase 3

  1. a) Kartlegging 2

Alle medarbeidere og ledere gjennomfører digital egenkartlegging umiddelbart etter gjennomført intervensjon

  1. Kartlegging 3

Alle medarbeidere og ledere gjennomfører digital egenkartlegging 2 mndr etter gjennomført intervensjon

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og deltakerne kan når som helst trekke seg uten å oppgi noen grunn. Dersom en deltager trekker seg, vil alle opplysninger om ham/henne bli slettet.

Hva skjer med dataene?

Dataene blir behandlet konfidensielt og avidentifisert. Kun Katarzyna Adamska og Bård Kuvaas fra Handelshøyskolen BI og forskningsansvarlig fra Friskgården vil ha tilgang til dataene, og de vil bli brukt utelukkende til forskningsformål.

Pågående

Mastergradsprosjekter

Schjelderup, Kari Øiestad og Rebbestad, Torill, Nord universitetet 2018: Hvilke ledelsesfaktorer fremmer langtidsfrisk medarbeidere

Schjelderup, Kari Øiestad og Rebbestad, Torill, Nord universitetet 2018

Hvilke ledelsesfaktorer fremmer langtidsfrisk medarbeidere

Bakgrunn

Sykefraværet koster over 22 milliarder pr år, og kommunal sektor står for over halvparten av dette. Ikke bare utgjør det store kostnader, konsekvensen er også at det tar mye av ledernes tid, bidrar til stressende arbeidsmiljø og rammer evnen til innovasjon.

Det er spesielt omsorgssektoren og barnehager som står for det høyeste fraværet. Det er forsket mye på sykefravær og årsaker til dette. De fleste arbeidstakere er imidlertid friske og på jobb – såkalt langtidsfriske. Innen fagområdet som handler om sammenhengen mellom ledelse og langtidsfriske medarbeidere finnes det lite forskning. Dette er en aktuell problemstilling fordi vi tror at det å se på denne sammenhengen kan gi oss en annen kunnskap om hva det er som skal til for å holde et høyt nærvær på jobb, enn den kunnskapen som ligger i forskningen på sykefravær og nærværsarbeid.

Formål og problemstilling

Vi ønsker å se på hvordan en kan utvikle organisasjoner slik at flere kan defineres som langtidsfriske. Vi har valgt å forske på følgende problemstilling:

Hvilke ledelsesfaktorer fremmer langtidsfriske medarbeidere?

Vår problemstilling tar utgangspunkt i begrepene «ledelse» og «langtidsfriske medarbeidere». Det er lite forskning som kan belyse disse sammenhengene. Det har derfor vært nødvendig å se til forskning som ligger nært opp til disse begrepene.

Teoretisk rammeverk

Ledelsesteori:

Praksisorientert ledelse tar for seg den hverdagen som lederne står oppe i, noe som handler om noe annet enn «ideal-perspektiver» på ledelse. Teorien rundt det å manøvrere i kaos er relevant for forskningen.

Positivt lederskap har den teoretiske forankringen i positiv tenkning, positiv psykologi og systemtenkning. Elementene handler om motivasjon, personlig omdømme og selvledelse, kommunikasjon og påvirkning. Denne ledelsesfilosofien har som formål å forløse og mobilisere den kompetansen, kreativiteten og energien de ansatte besitter til beste for virksomheten.

Langtidsfriske medarbeidere:

Teori rundt dette begrepet finner vi lite av innenfor ledelsesfaget og derfor må vi også se på litteratur innenfor organisasjonsmedisinen og sosiologien for å få den teoretiske forankringen på dette. Begrepet Langtidsfrisk har sitt utspring fra bedriftslegen Johnny Johnsson som var forankret i organisasjonsmedisinen. Han var opptatt av å se på hvordan arbeidet kunne organiseres for å kunne fremme trivsel og arbeidshelse.

Sosiologen Aron Antonovsky begrunner med bakgrunn i sin forskning at helse ikke er et spørsmål om hva vi utsettes for, men vår evne til å takle det som skjer i livet. Han ser helse i et kontinuum der ytterpunktene er syk og frisk.

 

Den norske modellen:

Partssamarbeidet står sentralt i norsk arbeidsliv, og blir ofte kalt for «den norske modellen». I prosjektet «Partsbasert ledelsesutvikling» (PALU) gjennomførte SINTEF et forskningsprosjekt på partsamarbeid i Trøndelag. Konklusjonen her viste at samarbeidsformen som partssamarbeidet representerer handler om å utvikle arbeidsplassen.

Eirik J. Irgens har forsket på hvordan ledelse og tillitsvalgte samarbeider om utvikling av organisasjoner.

Metode

Studiet vil benytte en kvantitativ og en kvalitativ metode. Datamaterialet i den kvantitative metoden er samlet inn gjennom Friskgården sitt spørreskjema. Utvalget består av ansatte fra caset vårt som har gjennomført en kartlegging gjennom Friskgården sitt kartleggingsverktøy. Dette vil utgjøre grunnlaget for den kvalitative undersøkelsen som vil bli gjennomført som fokusgruppe-intervju.

Framdriftsplan

Vi vil gjennomføre datainnsamling i løpet av høsten 2018. Deretter transkriberes materialet. Vi jobber med bearbeiding og analyse av materialet fram til februar 2019. Masteroppgaven skal leveres innen mai 2019.

Litteraturliste

Bøker:

Antonovsky, A. & Sjøbu, A. (2012) Helsens mysterium : den salutogene modellen.Oslo, Gyldendal akademisk.

Cunliffe, A. L. (2014) A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about management. Second Edition. Los Angeles, Sage.

Drucker, P. (2004) What Makes an Effective Executive. Harvard Business Review,82 (6), s. 58-63.

Drucker, P. F. (2015) Managing Oneself. Boston, Boston : Harvard Business Review Press.

Johannessen, A., Christoffersen, L. & Tufte, P. A. (2011) Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 3. utg. Oslo, Abstrakt forl.

Johannessen, J.-A. & Olsen, B. (2008) Positivt lederskap : jakten på de positive kreftene. Bergen, Fagbokforlaget.

Johnsson, J. et al. (2006) Langtidsfrisk : slik skapes helse, effektivitet og lønnsomhet. Kjeller, Genesis.

Karp, T. (2016) Til meg selv : det er ikke det jeg sier til andre, men hva jeg sier til meg selv : om selvledelse. Oslo, Cappelen Damm akademisk.

Tengblad, S. & Tengblad, S. (2012) The work of managers : towards a practice theory of management. Oxford ;, Oxford University Press[Lest Access Date].

Yin, R. K. (2007) Fallstudier : design och genomförande. Malmö, Liber.

Yukl, G. A. (2013) Leadership in organizations. 8th ed., Global ed. Essex, Pearson.

 Elektronisk:

Bauer (Work Soc) http://www.salutogenesis.hv.se/files/bauer_g._genf.salutogen.wh.pdf

STAMI: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2016/02/arbeidsplassen_og_sykefravaer_-_arbeidsforhold_av_betydning_

http://kurs.ksagenda.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=73806

https://www.ae.no/aktuelt/blogger/unni-farestveit/ledelse-er-verdiforvaltning/

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/98507/Masteroppgave2013OddvarKollsete.pdf?sequence=1

http://ledelsesspire.blogspot.no/2014/02/hva-er-leders-handlingsrom.html

http://www.criticalmanagement.org/content/about-cms

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/den-norske-modellen

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/relasjonsledelse

http://www.idebanken.org/innsikt/intervju/opplevelsen-av-sammenheng-er-nokkelen-til-god-helse

http://forskning.no/arbeid-ledelse-og-organisasjon-organisasjonspsykologi/2012/02/myk-ledelse-gir-harde-tall

https://www.magma.no/lederskap-slik-ledere-ser-det

http://www.dagensperspektiv.no/ledelse/2017/selvledelse

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/helsefremmande-arbeidsplassar/

http://martinjohannessen.blogspot.no/2017/01/partssamarbeid-om-skoleutvikling-vekk.html

https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_samfunn/605511-arbeidsforskning/palu_rapport.pdf

 

Annen relevant litteratur:

Dweck, C.S (2017): Mindset: Changing the way you think to fulfil your potential. Updated ed. London, Little, Brown Book Group

Johannessen, Olsen og Stokvik (2013), «Innovative organisasjoner – fra ide til faktura»

Johnsen og Pålshaugen (2015), «Hva er innovasjon? Bind 2: Organisasjon og medvirkning – en norsk modell?»

Jakobsen & Thorsvik (1997), «Hvordan organisasjoner fungerer?»

Adriaenssen, Johannessen og Johannesen (2017): «Den nye organisasjonspsykologien»

Mats Alvesson og Andrè Spicer (2011). «Metaphors we lead by»

Andre pågående

Prosjekter

Arbeidsinkludering 2016-2018

Mor Norge trenger tilgang på all tilgjengelig arbeidskraft for å opprettholde verdens beste velferd. Etter 15 år med IA-avtale står 600.000 nordmenn fortsatt utenfor arbeidslivet. Dersom 1/3 av de sykmeldte kom i 50 % arbeid, vil BNP øke med NOK 1500 mrd. Friskgården har, i samarbeid med NTNU – Senter for helsefremmende forskning, utviklet FoU-prosjektet Arbeid som velferdsgode no 1. Prosjektet er 3-årig og målsettingen er å utvikle et måleverktøy for arbeidsinkludering og jobbmatch samt metodikk m kunnskapsgrunnlag for å utvikle verktøy for arbeidsinkludering og jobbmatch.

Tre ulike program som skal prøves ut

  1. Friskgården skal teste ut et konsept på lederstøtte for arbeidsinkludering
  2. BI har en doktorgradsstipendiat som tester ut et konsept på «Growth mindset» blant ledere og medarbeidere
  3. Friskgården skal teste ut et konsept på opplæring av arbeidsmiljøet på inkludering

Alle bedrifter som deltar inviteres som gjester til Friskgårdskonferansen 29. november 2017 – der prosjektet og bedriftene vil bli presentert

Prosjektleder: Bodil Myhr, Friskgården

Styringsgruppe: Tonje Bergin – Svein Myhr – Ellen Bergin – Aud Ramberg

Målgruppe: 25 bedrifter i Trøndelag i testpanelet

Målsetting:

Deltakerbedriftene skal ha en dokumentert effekt ihht egne mål i løpet av prosjektperioden med måleparametre som livsmestring, lederstøtte, jobbmatch, langtidsfrisk og arbeidsmiljø.

Ledelse: Friskgårdens bedriftsveileder i samarbeid med daglig leder

Tiltak 2017:

Trinn 1  Gjennomføre kartlegging og utvikle fagrapport arbeidshelse

Trinn 2  Utvikle og forankre handlingsplan arbeidshelse

Trinn 3  Gjennomføre skreddersydd intervensjon

Trinn 4  Evaluering / dokumentasjon av endring og effekt

Deltakeravgift :

Kr 10.000 for restauranter m inntil 15 medarbeidere

Kr 20.000 for restauranter med 16 – 30 medarbeidere

Kr 30.000 for restauranter med mer enn 30 ansatt

Påmelding: Bodil Myhr   bodil.myhr@friskgarden.no  tlf 93260002

Helsefremmende team 2016-2018

Hva kjennetegner team som får helt vanlige mennesker til å utvikle helt uvanlige resultater, sammen? Friskgården har, i samarbeid med NTNU – Institutt for organisasjonspsykologi, utviklet FoU-prosjektet Helsefremmende team. Prosjektet har et 3-årig varighet der målsettingen er å utvikle et måleverktøy for teamfunksjon og tilhørende metodikk m kunnskapsgrunnlag for å utvikle effektiv samhandling og samtidig ha en helsefremmende effekt på teammedlemmene.

Tre ulike program som skal prøves ut

  1. Friskgården skal teste ut et konsept på lederstøtte for helsefremmende arbeidsmiljø
  2. BI har en doktorgradsstipendiat som tester ut et konsept på «Growth mindset» blant ledere og medarbeidere
  3. Friskgården skal teste ut et konsept på medarbeideropplæring for lønnsomt nærvær

Alle bedrifter som deltar inviteres som gjester til Friskgårdskonferansen 29. november 2017 – der prosjektet og bedriftene vil bli presentert

Prosjektleder: Aud Ramberg, Friskgården

Styringsgruppe: Tonje Bergin – Svein Myhr – Ellen Bergin – Aud Ramberg

Målgruppe: 25 bedrifter i Trøndelag i testpanelet

Målsetting:

Deltakerbedriftene skal ha en dokumentert effekt ihht egne mål i løpet av prosjektperioden med måleparametre som lønnsomhet, arbeidsmiljø, sosial kapital, psykologisk kapital og jobbengasjement

Leveranse: Friskgårdens bedriftsveileder i samarbeid med daglig leder

Tiltak 2017:

Trinn 1  Gjennomføre kartlegging og utvikle fagrapport

Trinn 2  Utvikle og forankre handlingsplan arbeidshelse

Trinn 3  Gjennomføre skreddersydd intervensjon

Trinn 4  Evaluering / dokumentasjon av endring og effekt

Deltakeravgift :

Kr 10.000 for virksomheter med inntil 15 medarbeidere

Kr 20.000 for virksomheter med 16 – 30 medarbeidere

Kr 30.000 for virksomheter med mer enn 30 ansatte

Påmelding: Aud Ramberg nås på e-post   aud.ramberg@friskgarden.no  eller tlf 98246062